Om mig

Min djupa övertygelse och tro är att varje människa behöver mötas ”där hon är” och därför vill jag som psykoterapeut möta människan med nyfikenhet, värme och relation framför att låsa mig vid en särskild metod

Markus Erosson

Utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet:

Jag examinerades som Socionom 1993 och tog min Psykoterapeutexamen 2010. Därefter har jag utbildat mig som Handledare- och lärare i psykoterapi samt inom klinisk hypnos och är certifierad i enlighet med internationell klinisk och vetenskaplig standard. Som psykoterapeut har jag en psykodynamisk och psykoanalytisk grund med ett fördjupat kunnande inom affektfokuserad psykoterapi. Handledarutbildningen är integrativ och utgående från olika teoretiska skolor och vid utövande av hypnos används både kognitiva och analytiska tekniker. Jag har vidareutbildningar inom ämnen som sociologi, filosofi och sexologi. Det innebär att jag i min kliniska yrkesutövning är grundad i bred teoretisk kunskapsbas.

Ofta möter jag människor som är i svåra situationer i livet. Jag träffar enskilda individer, men även par, familjer eller grupper.

Verksamhetsfältet har omfattat både privata och offentliga organisationer som ungdomsmottagning, psykoterapimottagning, barn- och ungdomspsykiatri, studenthälsovård, socialtjänst, privata utförare, akademisk utbildning, uppdragsutbildning, socialtjänst, arbetsledning m. m.

Utbildningar & uppdrag

  • Socionom, Leg psykoterapeut
  • Certifierad för klinisk hypnos
  • Handledare- och lärare i psykoterapi

Eklektisk hållning

Alla är vi unika

Vi människor fungerar i många avseenden lika varandra, men var och en är samtidigt en unik människa med en unik förståelse och mening i sin egen specifika situation i livet. Det innebär att varje relation och möte och får en unik prägel. Irvin D. Yalom – existentiell psykoterapeut – menar att han i varje psykoterapeutisk relation skapar en ny unik psykoterapi. Jag tycker att påståendet stämmer såtillvida att som psykoterapeut inte utgå från att en specifik metod passar för alla människor och kanske inte heller tillämpas fullt ut för en människa. Min djupa övertygelse och tro är att varje människa behöver mötas ”där hon är” och därför vill jag inte heller som psykoterapeut låsa mig vid en särskild metod. Även om jag har en psykodynamisk förståelse av människan och hur hon utvecklas psykologiskt så använder jag också kognitiva, existentiella, affektiva, edukativa eller andra tekniker i samtalet med enskilde. Vi vet från forskning om psykoterapi att endast cirka 10 % av framgångsfaktorerna i psykoterapeutisk behandling följer av metodvalet medan faktorer som relation, tillit, intuition, värdighet, värme och trovärdighet har en betydligt större betydelse för att en psykoterapi ska bli framgångsrik.